Stadgar

Stadgar

Antagna: 2012-11-11
Reviderade 2013-04-27

1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Steg för steg, för en bra psykosocial arbetsmiljö. Steg för steg är en partipolitiskt och religiöst obunden rikstäckande organisation.

2 Föreningens syfte – normstadga
Steg för steg skall växa till en viktig påverkansgrupp i arbete för en god psykosocial miljö. Detta görs genom:

att inhämta kunskap om kränkande behandling från tidigare kränkta/mobbade
att sprida en samlad kunskap om och ge förslag på konkreta åtgärder när det gäller kränkande behandling
att påverka beslutsfattare och lagstiftning vad gäller kränkande särbehandling i arbetslivet
att påverka beslutsfattare och sprida kunskap för nolltolerans mot barn och ungdomar
att påverka beslutsfattare och sprida kunskap om nätmobbing
att bedriva opinionsbildning och driva frågor i ämnet
att stödja och vägleda kränkta/särbehandlade personer i arbetslivet, skolan, på nätet
att främja samverkan mellan de olika aktörer som kommer i kontakt med kränkande särbehandling
att nyttja konstnärliga och kreativa uttryckssätt för personlig utveckling och välmående
att bjuda in ungdomar med deras kunskaper/erfarenheter för att få en helhet när det gäller kränkande särbehandling/mobbing

3. Regional verksamhet – normstadga
Det ska finnas möjlighet, där det finns underlag, att bilda regioner. Lokalorganisationer ska arbeta utifrån riks normstadga. I övrigt är regionerna självständiga organisationer med egna verksamheter. Regionala tillägg till stadgarna kan förekomma. 2/3 av medlemsavgiften tillfaller regionen för deras verksamhet.

4 Medlemmar och medlemskap – normstadga
Såväl enskilda som juridiska personer har rätt till medlemskap. Juridiska personer har dock ingen rösträtt. Medlem erlägger årsavgift som privatperson eller företagsmedlem för ett kalenderår. Medlem äger inte rätt att använda föreningen eller föreningens material i enskilt syfte eller vinstintresse eftersom föreningen drivs som en ideell verksamhet.Närvarande medlemmar som betalt årsavgiften för innevarande år före årsmötet har rösträtt på årsmötet.

5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Styrelsen skall förutom ordförande bestå av sekreterare och kassör. Ordförande väljs på årsmötet I övrigt fördelar styrelsen posterna inom sig vid det konstituerande mötet som skall hållas senast två veckor efter årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig med tre närvarande ledamöter. Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år.

6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För belopp överstigande 3 000 kronor tecknas firman av ordförande och kassör i förening.

7 Revisor
På årsmötet väljs en revisor på ett år. Revisorn skall ha tillgång till årshandlingarna senast en månad före årsmötet.

8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

9 Valberedning
På årsmötet väljs en valberedning på ett år. Valberedningen ska bestå av en – tre ledamöter varav en skall väljas till sammankallande.

10 Kallelse och information
Styrelsen ansvarar för att kallelse till årsmöte kommer ut till medlemmarna tidigast fyra veckor men dock senast två veckor före ordinarie årsmöte samt två veckor före extra årsmöte. Information kan meddelas via e-post och hemsidan.

11. Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång och behandla följande:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av mötesfunktionärer
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorns berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av mål- och handlingsplan
11. Godkännande av budget
12. Beslut om medlemsavgift för kommande år
13. Val av ordförande, ledamöter och ersättare
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Motioner
17. Rapporter
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutning

12 Motioner
Medlem kan skriva motioner till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor för anslaget årsmöte.

 13. Förslag från medlem
Medlem som önskar lyfta en fråga av verksamhetskaraktär under året, kan skriftligen, inkomma med vad det handlar om till styrelsen.

14 Förhållningssätt inom föreningen – normstadga

  • Vi ska respektera varandra som människor med olika åsikter
  • Vi har rätt till våra åsikter men även andra har rätt till sina
  • Mailkorrespondens skall inte vara personligt nedlåtande om andra styrelse- eller föreningsmedlemmar, andra organisationer, etc
  • Vi får inte frysa ut, förlöjliga eller negligera någon
  • Vi ska inte kränka andra organisationer i vårt arbete utan bemöta dem med lika stor respekt som vi vill bli bemötta
  • Inom föreningen har alla oavsett kön, etnicitet, politisk inriktning, facklig organisering, ålder och annat, rätt att bli bemötta på samma villkor.
  • Inom Steg för steg har alla rätt att vara med, få sin röst hörd och bemötas med respekt

15 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar övergå till lämplig fond eller annan organisation med liknande syfte.

16 Uteslutning av medlem – normstadga
Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Sådant beslut skall tas av styrelsen. Besvär mot sådant beslut kan föras till årsmötet. Utesluten medlem som begärt att uteslutningen skall överprövas av årsmöte, får inte själv delta i omröstningen och måste få 3/4 majoritet.

17 Ändring av dessa stadgar – normstadga
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet..